Vítame Vás na stránkach firmy TOPICO s.r.o.

Vyhlásenie o ochrane súkromia

 

 

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov TOPICO s.r.o.

Podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov

a o zrušení smernice 95/46/ES (obecné nariadenie o ochrane osobných údajov), (ďalej len „Nariadenie")

 

TOPICO s.r.o.

so sídlom: Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica

IČO: 44 392 010

zapísaná v obchodnom registri Okresný súd Banská Bystrica, oddiel: Sro, č. vložky: 15372/S

kontaktná emailová adresa: Táto e-mailová adresa je chránená pred spambotmi. Ak ju chcete vidieť, je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript.

telefonický kontakt: +421 48 415 36 00

(ďalej len „Prevádzkovateľ")

 

poskytuje nasledujúce informácie o spôsobe a rozsahu spracovania osobných údajov, ktoré vykonáva.

Osobným údajom je každá informácia o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe (subjekte údajov). Identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú je možné priamo, či nepriamo

identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor (meno, číslo, sieťový identifikátor) alebo na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo

spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.

 

1. Subjekty údajov a účel spracovania

 

a) Odberatelia Prevádzkovateľa

Kategórie osobných údajov: Identifikačné a kontaktné údaje odberateľov (fyzických osôb).

Účel spracovania osobných údajov: Plnenie povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a obecne záväzných právnych predpisov, najmä, nie však výlučne, zákona č. 40/1964 Zb., občiansky zákonník,

v znení neskorších predpisov. Spracovanie je ďalej potrebné pre účely oprávnených záujmov prevádzkovateľa, t.j. ochrana právnych nárokov prevádzkovateľa a kontrola riadneho plnenia zmluvy.

Právny základ spracovania osobných údajov: Plnenie zmluvy a zákonom stanovených povinnosti, napr. v súvislosti s vybavovaním reklamácii odberateľov alebo archivácií účtovných dokladov

obsahujúcich osobné údaje odberateľov.

Doba spracovania osobných údajov: Osobné údaje sú spracovávané po dobu platnosti kúpnej zmluvy a po jej skončení s nimi bude naložené podľa platnej právnej úpravy, najmä Zákona č. 431/2002

Z. z.o účtovníctve v znení neskorších predpisov a zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach v znení neskorších predpisov a Nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 zo dňa

27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES.

Za účelom ochrany právnych nárokov, ochrany majetku a našej vnútornej evidencie a kontroly, sú osobné údaje spracovávané v potrebnom rozsahu po dobu trvania premlčacej lehoty maximálne 10 rokov

a jeden rok po jej uplynutí s ohľadom na nároky uplatnené na konci premlčacej lehoty. V prípade začatia súdneho, správneho alebo iného nariadenia spracovávame osobne údaje v potrebnom rozsahu

počas celej doby trvania takýchto nariadení a ostávajúcu časť premlčacej doby po jej ukončení.

Zhodnotenie zásady minimalizácie spracovania osobných údajov: Zásada minimalizácie je dodržaná, spracovávané osobné údaje sú v rozsahu potrebnom pre stanovený účel

- obchodné meno, IČO, DIČ, sídlo či adresa odberateľa a jeho kontaktné údaje.

 

b) Dodávatelia Prevádzkovateľa

Kategórie osobných údajov: Identifikačné a kontaktné údaje dodávateľov (fyzických osôb).

Účel spracovania osobných údajov: Plnenie povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a všeobecne záväzných právnych predpisov, najmä, nie však výlučne, zákona č. 40/1964 Zb., občiansky zákonník,

v znení neskorších predpisov. Spracovanie je ďalej potrebné pre účely oprávnených záujmov prevádzkovateľa, t.j. ochrana právnych nárokov prevádzkovateľa a kontrola riadneho plnenia zmluvy.

Právny základ spracovania osobných údajov: Plnenie zmluvy a zákonom stanovených povinností,napr. v súvislosti s vybavovaním reklamácií alebo archivácií účtovných dokladov obsahujúcich

osobné údaje dodávateľov.

Doba spracovania osobných údajov: Osobné údaje sú spracovávané po dobu platnosti kúpnej zmluvy a po jej skončení s nimi bude naložené podľa platnej právnej úpravy, najmä Zákona č. 431/2002

Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach v znení neskorších predpisov a Nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 zo dňa

27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES.

Za účelom ochrany právnych nárokov, ochrany majetku a našej vnútornej evidencie a kontroly, sú osobné údaje spracovávané v potrebnom rozsahu po dobu trvania premlčacej lehoty maximálne 10 rokov

a jeden rok po jej uplynutí s ohľadom na nároky uplatnené na konci premlčacej lehoty. V prípade začatia súdneho, správneho alebo iného nariadenia spracovávame osobne údaje v potrebnom rozsahu

počas celej doby trvania takýchto nariadení a ostávajúcu časť premlčacej doby po jej ukončení.

Zhodnotenie zásady minimalizácie spracovania osobných údajov: Zásada minimalizácie je dodržaná, spracovávané sú osobné údaje v rozsahu potrebnom pre stanovené účely

- obchodné meno, IČO, DIČ, sídlo či adresa dodávateľa, bankové spojenie dodávateľa a kontaktné údaje dodávateľa.

 

c) Uchádzači o zamestnanie Prevádzkovateľa

Kategórie osobných údajov: Identifikačné a kontaktné údaje uchádzačov, údaje o vzdelaní, údaje o dosiahnutej praxi, o predchádzajúcich či súčasných zamestnávateľoch a d'alšie údaje odovzdané

uchádzačom v motivačnom liste či životopise.

Účel spracovania osobných údajov: Jednanie o uzatvorení pracovnej zmluvy či dohody o pracovnej činnosti alebo výkone práce uskutočnenej na návrh subjektu údajov.

Právny základ spracovania osobných údajov: Oprávnený záujem Prevádzkovateľa na zistenie informácií vzťahujúcich sa alebo bezprostredne súvisiacich s uzatvorením pracovnej zmluvy podľa

ust. § 42 zákona č. 311/2001 Zb., zákonník práce, v znení neskorších predpisov.

Doba spracovania osobných údajov: Počas trvania výberového konania.

Zhodnotenie zásady minimalizácie spracovania osobných údajov: Osobné údaje sú spracovávané v rozsahu, ktorý bezprostredne súvisí s výberovým konaním, resp. uzatvorením pracovnej zmluvy.

V prípade nadbytočných údajov poskytnutých zo strany uchádzača, sú údaje zmazané a nie je vytvorená kópia dokumentu, originál dokumentu vrátane nadbytočných údajov je skartovaný.

Zvláštne spracovanie osobných údajov: Udržovanie databázy uchádzačov o zamestnanie s ohľadom na pokrytie potreby ľudských zdrojov v blízkej budúcnosti.

Prevádzkovateľ je oprávnený spracovávať osobné údaje uchádzača o zamestnanie za týmto účelom iba na základe slobodného súhlasu uchádzača o zamestnanie, popr. žiadosti uchádzača,

a to v potrebnom rozsahu po dobu maximálne šesť kalendárnych mesiacov od zavedenia do databázy uchádzačov o zamestnanie.

 

d) Zamestnanci Prevádzkovateľa

Kategórie osobných údajov: Identifikačné a kontaktné údaje zamestnancov, údaje o bankovom spojení, zdravotnom poistení a sociálnom zabezpečení a nasledujúce podľa všeobecne záväzných právnych

predpisov.

Účel spracovania osobných údajov: Plnenie povinností vyplývajúcich z pracovnej zmluvy či z dohody o pracovnej činnosti alebo dohody o vykonaní práce a všeobecne záväzných právnych predpisov,

najmä, nie však výlučne, zákona č. 311/2001 Zb., zákonník práce, v znení neskorších predpisov, a zákona č. 5/2004 Z.z o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov.

Spracovanie je ďalej potrebné pre účely oprávnených záujmov prevádzkovateľa, t.j. ochrany právnych nárokov prevádzkovateľa.

Právny základ spracovania osobných údajov: Plnenie zmluvy a zákonom stanovené povinnosti,napr. registračná a oznamovacia povinnosť voči príslušným úradom.

Doba spracovania osobných údajov: Osobné údaje sú spracovávané po dobu platnosti pracovnej zmluvy a po jej skončení s nimi bude naložené podľa platnej právnej úpravy, najmä Zákona č. 431/2002

Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach v znení neskorších predpisov a Nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 zo dňa

27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES.

Zhodnotenie zásady minimalizácie spracovania osobných údajov: Zásada minimalizácie je dodržaná, spracovávané sú osobné údaje v rozsahu potrebnom pre stanovený účel.

 

e) Osoby vstupujúce do monitorovaných priestorov Prevádzkovateľa

Kategórie osobných údajov: Obrazové nahrávky bez zvukovej stopy.

Účel spracovania osobných údajov: Zaistenie ochrany osôb, majetku firmy a zamestnancov proti krádeži a poškodeniu, zvýšenie úrovne prevencie v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci;

monitoring technologických procesov vo výrobe; dohľad v oblasti logistiky pri vykládke a nakládke tovaru a tokov materiálu v dielňach a vonkajších priestoroch.

Právny základ spracovania osobných údajov: Oprávnený záujem Prevádzkovateľa (ochrana majetku a zvýšenie úrovne prevencie v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci),

oznamovacia povinnosť voči príslušným úradom.

Doba spracovania osobných údajov: Prevádzkovateľ monitoring nevykonáva. V prípade monitoringu je doba stanovená na 30 dní. V prípade odhalenia protiprávneho jednania sa doba pre uchovanie

konkrétneho kamerového záznamu predlžuje na dobu potrebnú pre uplatnenie všetkých právnych nárokov Prevádzkovateľa.

Zhodnotenie zásady minimalizácie spracovania osobných údajov: Zásada minimalizácie je dodržaná, nie sú spracovávané osobné údaje v rozsahu potrebnom pre stanovený účel;

nie je zriadený obrazový záznam bez zvukového záznamu.

 

f) Návštevníci webových stránok www.topico.sk

Kategórie osobných údajov: IP adresy

Účel spracovania osobných údajov: Na zabezpečenie funkčnosti webových stránok nepoužívame súbory cookies, ktoré identifikujú PC pripojenie k webovému serveru a umožňujú identifikáciu aktuálne

prihláseného používateľa. Priamo v cookies nie sú uložené žiadne osobné informácie. Cookies nepredstavujú nebezpečenstvo, majú však význam pre ochranu súkromia. Cookies nemožno použiť pre

zistenie totožnosti návštevníkov stránok ani k zneužitiu prihlasovacích údajov.

Nepoužívame cookies tretích strán (napr. Google Analytics pre analýzu návštevnosti).Tieto cookies sú riadené tretími stranami a nemáme prístup k čítaniu alebo zápis týchto dát.

Právny základ spracovania osobných údajov: Oprávnený záujem Prevádzkovateľa.

Doba spracovania osobných údajov: Prevádzkovateľ nespracováva osobné údaje: V prípade spracovávania je doba stanovená na 30 dní.

Zhodnotenie zásady minimalizácie spracovania osobných údajov: Zásada minimalizácie je dodržaná, nie sú spracovávané osobné údaje v rozsahu potrebnom pre stanovený účel.

 

g) Ďalšie osoby

V rôznych oblastiach činnosti Prevádzkovateľa môže dochádzať k situáciám, kedy je potrebné spracovávať osobné údaje osôb, ktoré nie je možné predtým jednotne kategorizovať.

V takýchto prípadoch sú spracovávané osobné údaje vždy iba v rozsahu potrebne nutnom pre dosiahnutie konkrétneho účelu spracovania a v riadenom režime. Kategórie osobných údajov,

účel i doba spracovania osobných údajov je špecifická k danému účelu, so zreteľom minimalizácie osobných údajov.

 

2. Opatrenia určené pre zaistenie bezpečnosti osobných údajov

Všetky dáta, ktoré sú spracovávané prostredníctvom kamerových záznamov a programov sú uchovávané na chránenom serveri. Prístup k tomuto serveru je povolený oprávneným osobám.

Sú zavedené nutné technické a organizačné opatrenia, aby bola dosiahnutá maximálna bezpečnosť pri spracovávaní osobných údajov.

Všetka výpočtová technika a mobilné telefóny (hardware), na ktorých sú osobné údaje spracovávané, sú chránené prihlasovacími menami a heslami, tak, aby bolo zabránené neoprávnenému prístupu

k osobným údajom. Hardware podlieha jasne definovaným postupom, ktoré zabezpečujú ich legálne a bezpečné použivanie. Poverení pracovníci sú s týmito postupmi oboznámení a pravidelne školení.

Dátové prenosy, či prístupy cez vzdialenú správu sú taktiež chránené nutnými technickými obmedzeniami, ktoré zodpovedajú prebiehajúcemu procesu.

Osobné údaje sú spracovávané aj na externých nosičoch či formou tlačených dokumentov. Sú stanovené pravidlá zaobchádzania s takto spracovávanými osobnými údajmi.

Poverené osoby týmto spracovávaním sú s týmito pravidlami oboznámené a pravidelne školené.

 

3. Poskytovanie osobných údajov tretím osobám alebo poskytnutie osobných údajov do zahraničia

K spracovávaniu osobných údajov dochádza iba pre deklarované účely, teda na základe plnenia zmluvy, oprávnených záujmov Prevádzkovateľa, ak sú nevyhnutné pre splnenie právnych povinností,

ktoré sa na Prevádzkovateľa vzťahujú. Osobné údaje, ktoré sú spracovávané, sú poskytované iba ďalej uvedeným subjektom, a to výhradne na účely súvisiacimi s podnikateľskou

činnosťou Prevádzkovateľa. K poskytnutiu osobných údajov do zahraničia dochádza iba v prípade oprávneného záujmu Prevádzkovateľa a v minimálnom rozsahu.

 

a) Plnenie zákonných povinností

V prípadoch, kedy to Prevádzkovateľovi ukladá platná legislatíva, je Prevádzkovateľ povinný spracovávané osobné údaje podľa podmienok stanovených zákonom, poskytnúť oprávneným

subjektom, napr. správnym orgánom, inštitúciám sociálneho a zdravotného zabezpečenia, a pod.

 

b) Nepôvodní prevádzkovatelia

V prípadoch, keď je to nevyhnutné pre plnenie zmluvného záväzku alebo dohody, sú poskytnuté osobne údaje iným subjektom, ktorí sami určia účel a prostriedky spracovania osobných údajov

(prevádzkovateľovi). Robí sa tak v nevyhnutných prípadoch a v minimálnej miere. V tomto prípade je dotknutý subjekt o tomto predom informovaný. Typickým príkladom vzniku nepôvodného

prevádzkovateľa je napríklad pri zjednávaní poistenia zamestnanca.

 

c) Spracovatelia osobných údajov

Pod pojmom spracovatelia osobných údajov sú myslené subjekty, ktorým sú poskytované osobné údaje na spracovanie pre účely Prevádzkovateľa, tj. k vykonaniu určitej operácie, potrebnej pre dosiahnutie

účelu, pre ktorý Prevádzkovateľ osobné údaje zhromaždil. So všetkými spracovateľmi osobných údajov má Prevádzkovateľ uzatvorené spracovateľské zmluvy,na základe ktorých sa spracovatelia

zaviazali napĺňať požiadavky Nariadenia a ďalšej platnej legislatívy o ochrane osobných údajov a požiadavky na zabezpečenie osobných údajov, ktoré na nich kladie Prevádzkovateľ.

 

4. Práva a požiadavky subjektu údajov

Subjektom, ktorých osobné údaje sú spracovávané, je garantovaný transparentný prístup pri uplatňovaní ich práv.

 

Pravidlá vybavovania požiadaviek pri uplatnení práv subjektov údajov

a) Po prijatí požiadavky je overená identita žiadateľa a teda oprávnenosť požiadavky (toto neplatí pre všeobecné dotazy na spracovanie)

 

b) Požiadavka na uplatnenie práv subjektov údajov je v súlade s legislatívou o ochrane osobných údajov vybavená bez zbytočného odkladu, teda najneskôr do 30 dní od uplatnenia a preverenia,

že bola požiadavka vznesená oprávnenou osobou. V zložitých prípadoch môže byť lehota predlžená, maximálne však o 2 mesiace. V prípade predĺženia je oprávnená osoba predom informovaná.

 

c) Oprávnené požiadavky môžu byť vznesené následujúcimi spôsobmi:

- dátovou schránkou, žiadosti doručené do dátovej schránky sa považujú za vznesené oprávnenou osobou, ak je dostatočne preukázaná identita žiadateľa,

- písomne na adresu sídla Prevádzkovateľa,

- e-mailom na adresu Prevádzkovateľa.

Pri vybavovaní požiadavky, keď je nutné oznámiť akúkoľvek informáciu týkajúcu sa spracovania osobných údajov konkrétnej osoby, alebo je vznesená požiadavka na vykonanie akéhokoľvek úkonu,

je Prevádzkovateľ oprávnený overiť oprávnenosť požiadavky potvrdením identity žiadateľa. Stane sa tak napríklad porovnaním kontaktu, z ktorého je žiadosť vznesená so subjektom údajov,

o ktorého informácie či úkon je žiadané, vyžiadaním dokladu totožnosti alebo iným vierohodným preukázaním.

V prípade, že nedôjde k dôveryhodnému preukázaniu identity, nebude žiadosti vyhovené a ani nedôjde k akejkoľvek manipulácií s osobnými údajmi.

 

Práva prislúchajúce subjektu údajov

a) Právo požadovať informácie alebo vysvetlenie

Týmto prehlásením poskytuje Prevádzkovateľ základné informácie o rozsahu spracovania osobných údajov, ktoré vykonáva a o základných náležitostiach spracovania.

V prípade požiadavky Prevádzkovateľ subjektu údajov poskytne podrobnejšie informácie.

 

b) Právo na prístup k osobným údajom

Na oprávnenú žiadosť subjektu údajov bude Prevádzkovateľom oznámená informácia, či a v akom rozsahu sú osobné údaje subjektu spracovávané. Ak to bude nutné alebo to bude súčasťou žiadosti

a bude to technicky možné, bude poskytnutá kópia takých osobných údajov. Právo získať kópiu môže byt' obmedzené a to ako z technických dôvodov, tak aj z dôvodov, aby neboli nepriaznivo

dotknuté práva a slobody ďalších osôb.

 

c) Právo na opravu osobných údajov alebo doplnenie osobných údajov

Subjekt údajov má právo požiadať opravu v nepresnostiach, či doplnenie neúplných osobných údajov. K doplneniu osobných údajov dôjde iba za predpokladu, že Prevádzkovateľ bude mať

zákonné právo s takýmto doplnením nakladať a ďalej ho spracovávať.

 

d) Právo na výmaz

V prípade, že uplynul účel spracovania osobných údajov subjektu, je potrebné urobiť ich výmaz. Stane sa tak na základe oprávnenej žiadosti subjektu údajov, či podľa stanovených postupov

Prevádzkovateľa.

 

e) Právo vzniesť námietky a právo na obmedzenie spracovania

Subjekt údajov má právo kedykoľvek vznášať námietky proti spracovaniu jeho osobných údajov. Námietky sú posudzované podľa podmienok platnej legislatívy o ochrane osobných údajov

a v prípade, že im bude vyhovené, osobné údaje budú v rozsahu námietky vymazané. Stane sa tak hlavne v prípadoch, keď subjekt údajov nemal možnosť ovplyvniť to, aké osobné údaje a v akom

rozsahu Prevádzkovateľ osobné údaje spracováva a zároveň sa nejedná o plnenie právnej povinnosti, či o životne dôležitý záujem.

 

Subjekt údajov, ktorého osobné údaje Prevádzkovateľ spracováva, má tiež právo požiadať o obmedzenie spracovania jeho osobných údajov. Takejto žiadosti bude vyhovené v prípade, že

žiadosť naplní podmienky dané platnou legislatívou o ochrane osobných údajov, predovšetkým, pokiaľ bude spochybnená presnosť osobných údajov, či ich zákonné spracovanie. Obmedzené

spracovanie prebieha automaticky počas posudzovania žiadosti o výmaz osobných údajov alebo pri vznesení námietky počas ich vybavovania.

 

f) Právo odvolať poskytnutý súhlas so spracovaním osobných údajov

V prípade, že subjekt údajov poskytol súhlas so spracovaním osobných údajov, za konkrétnym účelom a v konkrétnom rozsahu, má subjekt údajov právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať a to

spôsobom, ktorým je umožnené prijatie požiadaviek, ktoré Prevádzkovateľ umožňuje.

 

5. Obmedzenie zodpovednosti Prevádzkovateľa

Prevádzkovateľ zodpovedá za zaistenie bezpečnosti osobných údajov, ktoré spracováva, počas celej doby spracovania a za škody, ktoré by vznikli zavinením, či nedbalosťou na jeho strane.

Zodpovednosť Prevádzkovateľa je vylúčená napríklad v prípadoch, kedy došlo ku škode zavinením samostatného subjektu údajov alebo pôvodného správcu, ktorý Prevádzkovateľovi osobné údaje

poskytol, alebo v prípadoch, kedy boli Prevádzkovateľovi poskytnuté osobné údaje, ktoré si Prevádzkovateľ nevyžiadal alebo ich poskytnutie nebolo s poskytovateľom týchto údajov dohodnuté.

Prevádzkovateľ dodržiava zásady mlčanlivosti a obchodného tajomstva.

 

6. Aktuálnosť prehlásenia

Toto prehlásenie bude pravidelne revidované a bude preverovaná jeho aktuálnosť a relevantnosť. V prípade potreby bude aktualizované s informáciou o nadobudnutí jeho účinnosti.

Preto je v záujme subjektu údajov aktuálnosť tohto prehlásenia sledovať.

 

7. Kontaktné údaje Prevádzkovateľa vo veci ochrany osobných údajov

V prípade akéhokoľvek dotazu či požiadavky vo veci spracovania osobných údajov môže subjekt údajov využiť k tomu zriadenú e-mailovú adresu uvedenú hore.

 

25. mája 2018

 

Záznam o spracovateľských činnostiach prevádzkovateľaIdentifikačné a kontaktné údaje Obchodné meno IČO Adresa PSČ Obec Štát kontakt
prevádzkovateľ TOPICO s.r.o. 44 392 010 Zvolenská cesta 14 974 05 Banská Bystrica Slovenská republika Táto e-mailová adresa je chránená pred spambotmi. Ak ju chcete vidieť, je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript. / +421484153600
spoločný prevádzkovateľ


zástupca prevádzkovateľa


zodpovedná osoba


Účel spracúvania Právny základ spracovateľskej činnosti
(nepovinné)
Kategórie dotknutých osôb Kategória osobných údajov Lehota na výmaz OÚ Kategória príjemcov Označenie tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie Bezpečnostné opatrenia (technické a organizačné)
stravné lístky (mesačné prehľady, príspevky zo sociálneho fondu)
zamestnanci, bývalí zamestnanci meno a priezvisko, titul, počet pridelených stravných lístkov, príspevok zo sociálneho fondu, príspevok odborov, zrážka zo mzdy zamestnanca 5 rokov
prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje bezpečnostný projekt
mzdové listy
zamestnanci, vyživované deti zamestnancov, bývalí zamestnanci meno, priezvisko, rodné priezvisko a titul, rodné číslo, dátum a miesto narodenia, mzda, plat alebo platové pomery a ďalšie finančné náležitosti priznané za výkon funkcie alebo za výkon pracovnej činnosti, údaje o odpracovanom čase, sumy postihnuté výkonom rozhodnutia nariadeným súdom alebo správnym orgánom, peňažné tresty a pokuty, ako aj náhrady uložené zamestnancovi vykonateľným rozhodnutím príslušných orgánov, údaje o pracovnej neschopnosti, údaje o dôležitých osobných prekážkach v práci, údaje o zmenenej pracovnej schopnosti, deň začiatku výkonu štátnej služby alebo pracovnej činnosti, údaje o vyživovaných deťom v rozsahu meno, priezvisko, rodné číslo, údaje o čerpaní materskej dovolenky a rodičovskej dovolenky, údaje o priznaní dôchodku, o druhu dôchodku, výška príspevku zamestnanca a zamestnávateľa do doplnkovej dôchodkovej poisťovne, platbe členského príspevku odborovej organizácii, rodinný stav, trvalé bydlisko, prechodné bydlisko, údaje o zamestnávateľovi 50 rokov
prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje bezpečnostný projekt
výplata mzdy zamestnancom (výplatné listiny, výplatné pásky, podklady ku mzdám, rekapitulácia miezd)
zamestnanci, vyživované deti zamestnancov, rodinní príslušníci, bývalí zamestnanci meno, priezvisko, rodné priezvisko a titul, rodné číslo, dátum a miesto narodenia, podpis, mzda, plat alebo platové pomery a ďalšie finančné náležitosti priznané za výkon funkcie alebo za výkon pracovnej činnosti, údaje o odpracovanom čase, údaje o bankovom účte fyzickej osoby, sumy postihnuté výkonom rozhodnutia nariadeným súdom alebo správnym orgánom, peňažné tresty a pokuty, ako aj náhrady uložené zamestnancovi vykonateľným rozhodnutím príslušných orgánov, neprávom prijaté sumy dávok sociálneho poistenia a dôchodkov starobného dôchodkového sporenia alebo ich preddavky, štátnych sociálnych dávok, dávok v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi, peňažných príspevkov na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia, ktoré je zamestnanec povinný vrátiť na základe vykonateľného rozhodnutia podľa osobitného predpisu, údaje o pracovnej neschopnosti, údaje o dôležitých osobných prekážkach v práci, údaje o zmenenej pracovnej schopnosti, pracovné zaradenie a deň začiatku výkonu štátnej služby alebo pracovnej činnosti, údaje o rodinných príslušníkoch v rozsahu meno, priezvisko a dátum narodenia, rodné číslo, údaje o deťoch v rozsahu meno a priezvisko, rodné číslo a údaje o navštevovanej škole, údaje o čerpaní materskej dovolenky a rodičovskej dovolenky, údaje o priznaní dôchodku, o druhu dôchodku, údaje týkajúce sa zrážok pre doplnkové dôchodkové poisťovne, údaje o členstve v odborovej organizácii a platbe členského príspevku odborovej organizácii, rodinný stav, štátna príslušnosť, trvalé bydlisko, prechodné bydlisko, pohlavie, údaje o zamestnávateľovi 10 rokov
prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje bezpečnostný projekt
vyhlásenie na zdanenie príjmov fyzických osôb, ročné zúčtovanie daní
zamestnanci, manželia alebo manželky zamestnancov, vyživované deti zamestnancov, rodičia vyživovaných detí zamestnancov, blízke osoby, bývalí zamestnanci meno, priezvisko, rodné priezvisko a titul, rodné číslo, dátum a miesto narodenia, podpis, mzda, plat alebo platové pomery a ďalšie finančné náležitosti priznané za výkon funkcie alebo za výkon pracovnej činnosti, údaje o zmenenej pracovnej schopnosti, údaje o zamestnávateľoch, deň začiatku výkonu štátnej služby alebo pracovnej činnosti, údaje o manželovi alebo manželke, deťoch, rodičoch detí v rozsahu meno, priezvisko, dátum a miesto narodenia, rodné číslo, adresa, údaje z potvrdenia o zamestnaní, údaje o vedení zamestnanca v evidencii nezamestnaných občanov, údaje o čerpaní materskej dovolenky a rodičovskej dovolenky, údaje o priznaní dôchodku, o druhu dôchodku, údaje zo zmluvy s doplnkovou dôchodkovou poisťovňou, rodinný stav, trvalé bydlisko, prechodné bydlisko, pohlavie 10 rokov daňový úrad prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje bezpečnostný projekt
sociálne poistenie
zamestnanci, manželia alebo manželky zamestnancov, vyživované deti zamestnancov, rodičia vyživovaných detí zamestnancov, blízke osoby, bývalý zamestnanci meno, priezvisko, rodné priezvisko a titul, rodné číslo, dátum a miesto narodenia, podpis, mzda, plat alebo platové pomery a ďalšie finančné náležitosti priznané za výkon funkcie alebo za výkon pracovnej činnosti, údaje o odpracovanom čase, údaje o pracovnej neschopnosti, údaje o dôležitých osobných prekážkach v práci, údaje o zmenenej pracovnej schopnosti, údaje o zamestnávateľoch, deň začiatku výkonu štátnej služby alebo pracovnej činnosti, údaje o rodinných príslušníkoch v rozsahu meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia, údaje o manželovi alebo manželke, deťoch, rodičoch detí v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresa, údaje o čerpaní materskej dovolenky a rodičovskej dovolenky, údaje o priznaní dôchodku, o druhu dôchodku, rodinný stav, štátna príslušnosť, trvalé bydlisko, prechodné bydlisko, pohlavie 10 rokov sociálna poisťovňa prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje bezpečnostný projekt
zdravotné poistenie vrátane ročného zúčtovania zdravotného poistenia
zamestnanci, bývalí zamestnanci meno, priezvisko, rodné priezvisko a titul, rodné číslo, podpis, mzda, plat alebo platové pomery a ďalšie finančné náležitosti priznané za výkon funkcie alebo za výkon pracovnej činnosti, údaje o odpracovanom čase, údaje o pracovnej neschopnosti, údaje o dôležitých osobných prekážkach v práci, údaje o zmenenej pracovnej schopnosti, deň začiatku výkonu štátnej služby alebo pracovnej činnosti, údaje o čerpaní materskej dovolenky a rodičovskej dovolenky, údaje o priznaní dôchodku, o druhu dôchodku, rodinný stav, trvalé bydlisko, prechodné bydlisko, údaje o zamestnávateľovi 10 rokov zdravotné poisťovne prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje bezpečnostný projekt
doplnkové dôchodkové sporenie
zamestnanci, bývalí zamestnanci meno, priezvisko, rodné priezvisko a titul, rodné číslo, dátum narodenia, podpis, výška príspevku do DDS, údaje o zamestnávateľovi, údaje o čerpaní materskej dovolenky a rodičovskej dovolenky, trvalé bydlisko, prechodné bydlisko 10 rokov doplnkové dôchodkové sporiteľne prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje bezpečnostný projekt
evidencia úrazov
zamestnanci, bývalí zamestnanci meno a priezvisko zamestnanca, opis úrazu (čas a miesto zranenie, druh zranenia, zranená časť tela), podpis zraneného, meno, priezvisko a podpis svedka, meno, priezvisko a podpis zapisujúceho, údaje zamestnávateľa 10 rokov sociálna poisťovňa prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje bezpečnostný projekt
osobné spisy zamestnancov
zamestnanci, bývalí zamestnanci meno, priezvisko, rodné priezvisko a titul, dátum a miesto narodenia, podpis, mzda, plat alebo platové pomery a ďalšie finančné náležitosti priznané za výkon funkcie alebo za výkon pracovnej činnosti, údaje o odpracovanom rokoch práce vo verejnom záujme, údaje o zamestnávateľoch, pracovné zaradenie a deň začiatku výkonu práce vo verejnom záujme, údaje z potvrdenia o zamestnaní, údaje o čerpaní materskej dovolenky a rodičovskej dovolenky, údaje z dokladu o bezúhonnosti, údaje o priznaní dôchodku, o druhu dôchodku, osobné údaje spracúvané na oprávnení oboznamovať sa s utajovanými skutočnosťami, osobné údaje spracúvané na potvrdeniach, osvedčenia
o absolvovaných skúškach a vzdelávacích aktivitách, fotografia na účely identifikácie na služobnom preukaze, výkon služby v služobnom pomere, údaje uvedené v životopise, trvalé bydlisko, prechodné bydlisko, údaje o vzdelaní, spôsobilosť na právne úkony, údaje z menovacích dekrétov, údaje o zdravotnej spôsobilosti, podpis
70 rokov od narodenia ak to ustanovuje osobitný predpis prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje bezpečnostný projekt
spis osôb vykonávajúcich prácu mimo pracovného pomeru
osoby vykonávajúce prácu mimo pracovného pomeru a bývalí osoby vykonávajúce prácu mimo pracovného pomeru meno, priezvisko, rodné priezvisko a titul, dátum a miesto narodenia, podpis, dohodnutá hodinová odmena, údaje o zamestnávateľovi, deň začiatku výkonu práce, potvrdenie od školy o štatúte študenta, osobné údaje spracúvané na potvrdeniach, osvedčenia o absolvovaných skúškach a vzdelávacích aktivitách, trvalé bydlisko, prechodné bydlisko 5 rokov ak to ustanovuje osobitný predpis prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje bezpečnostný projekt
evidencia dochádzky, dovolenky
zamestnanci, rodinní príslušníci, bývalí zamestnanci meno, priezvisko, rodné priezvisko a titul, rodné číslo, dátum a miesto narodenia, podpis, miesto pobytu na dovolenke, útvar zamestnávateľa, údaje o odpracovanom čase, údaje o pracovnej neschopnosti, údaje o dôležitých osobných prekážkach v práci, údaje o zamestnávateľoch, pracovné zaradenie a deň začiatku výkonu štátnej služby alebo pracovnej činnosti, údaje o rodinných príslušníkoch v rozsahu meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia, rodné číslo, údaje o manželovi alebo manželke, deťoch, rodičoch detí v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresa, údaje o čerpaní materskej dovolenky a rodičovskej dovolenky, údaje o členstve v odborovej organizácii, osobné údaje spracúvané na potvrdeniach, osvedčenia o absolvovaných skúškach a vzdelávacích aktivitách, rodinný stav, trvalé bydlisko, prechodné bydlisko 3 roky
prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje bezpečnostný projekt
dohody o hmotnej zodpovednosti
zamestnanci, bývalí zamestnanci identifikačné údaje zamestnanca, údaje zamestnávateľa 3 roky po strate platnosti
prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje bezpečnostný projekt
bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
zamestnanci, bývalí zamestnanci identifikačné údaje zamestnanca, údaje zamestnávateľa 5 rokov
prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje bezpečnostný projekt
pracovná zdravotná služba
zamestnanci, bývalí zamestnanci identifikačné údaje zamestnanca, údaje zamestnávateľa 10 rokov
prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje bezpečnostný projekt
žiadosti o prijatie do zamestnania
uchádzači o zamestnanie osobné údaje uvedené v životopise 6 mesiacov
prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje bezpečnostný projekt
zmluvy
fyzické osoby - účastníci zmluvy, štatutárny orgán alebo osoby oprávnené konať v mene účastníka zmluvy identifikačné a kontaktné údaje zmlúv strán, identifikačné údaje štatutárneho orgánu (fyzickej osoby) alebo inej osoby oprávnenej konať v mene zmluvnej strany, iné údaje nevyhnutné na plnenie zmluvy 5 rokov po strate platnosti
prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje bezpečnostný projekt
správa registratúry
fyzické osoby – odosielatelia a prijímatelia úradnej korešpondencie titul, meno, priezvisko, podpis, adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo 10 rokov
prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje bezpečnostný projekt
spracovanie účtovných dokladov
zamestnanci, zamestnanci dodávateľov tovaru a služieb, fyzické osoby, ktorým vznikla povinnosť uhradiť správny poplatok, fyzické osoby, ktorým boli uložené sankcie meno, priezvisko, titul, adresa trvalého pobytu, adresa prechodného pobytu, telefónne číslo, e-mailová adresa, dátum narodenia, druh a číslo dokladu totožnosti, podpis, číslo bankového účtu fyzickej osoby, vyúčtovanie pracovnej cesty 10 rokov
prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje bezpečnostný projekt
zodpovedné osoby
zodpovedná osoba, prevádzkovateľ, sprostredkovateľ identifikačné a kontaktné údaje zodpovednej osoby (titul, meno, priezvisko, telefón, email, názov, IČO, adresa, právna forma) a identifikačné údaje sprostredkovateľa a prevádzkovateľa 10 rokov
prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje bezpečnostný projekt
vedenie agendy v súvislosti s poradami vedenia
zamestnanci identifikačné a kontaktné údaje, osobné údaje vyplývajúce zo záverov z porady vedenia 5 rokov po zániku
prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje bezpečnostný projekt
vedenie agendy v súvislosti so zasadnutiami osobitnej komisie (rozkladová, inventarizačná, vyraďovacia, likvidačná, škodová)
zamestnanci identifikačné a kontaktné údaje, osobné údaje vyplývajúce z rozhodnutia osobitnej komisie 10 rokov
prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje bezpečnostný projekt
 

TOPICO s.r.o.

Zvolenská cesta 14
974 05 Banská Bystrica

Otváracie hodiny

Pondelok - Štvrtok: 07:30 - 16:00
Piatok: 07:30 - 14:00
prestávka: 11:00 - 11:30

Tešíme sa na Vašu návštevu