Vítame Vás na stránkach firmy TOPICO s.r.o.

Vyhlásenie o ochrane súkromia

Spoločnosť TOPICO s.r.o. (ďalej len TOPICO) rešpektuje Vaše právo na súkromie a právo na ochranu osobných údajov. Zaväzujeme sa ochrániť všetky získané osobné údaje. Týmto Vyhlásením o ochrane osobných údajov definujeme pravidlá a spôsob ochrany osobných údajov (ďalej len Pravidlá). Naše web stránky umožňujú používateľom verejnú časť webu prezerať bez potreby identifikovať sa alebo poskytnúť akékoľvek osobné údaje. Časť našich stránok je možné prezerať iba po zaregistrovaní. Toto opatrenie vyplýva z dôvodu obchodnej politiky našej spoločnosti.

Pravidlá a spôsob ochrany osobných údajov

Tieto Pravidlá a spôsob ochrany osobných údajov platia pre všetky naše web lokality a domény. Naše web stránky môžu obsahovať prepojenia na nezávislé web lokality, ktoré nepodliehajú našej kontrole a ani tam neplatia naše Pravidlá. Nezávislé web lokality môžu, ale nemusia, mať svoje vlastné Pravidlá, preto spoločnosť TOPICO neschvaľuje a ani neodporúča tieto web lokality. Osobné údaje, ktoré poskytnete na nezávislých lokalitách, nie sú pokryté týmito Pravidlami.

Pravidlá sa týkajú predovšetkým osobných údajov, zhromažďovania údajov a vytvárania vyhodnocovacích zostáv. Rozlišujeme osobné údaje a všeobecné udaje.

Osobné údaje sú údaje, ktoré je možné spájať s menom a osobnou totožnosťou používateľa. Zhromažďovanie týchto údajov nám prináša možnosť lepšie identifikovať potreby používateľov a jasnejšie ich identifikovať, čím vieme zlepšiť naše služby a tým ich spokojnosť. Medzi údaje, ktoré vyžadujeme môžu patriť meno, adresa, názov spoločnosti, pre ktorú používateľ pracuje, telefónny kontakt, faxový kontakt, e-mailová adresa, IČO, IČ DPH, ID používateľa, prihlasovacie meno a heslo, platobné a transakčné informácie, informácie o vzdelaní a zamestnaní a údaje týkajúce sa záujmu o prácu v našej spoločnosti. Spoločnosť TOPICO nezhromažďuje údaje od detí, nezameriava svoje webové aktivity na deti, ale odporúča rodičom a poručníkom, aby aktívne sledovali a kontrolovali všetky aktivity v Internetovom prostredí.

Všeobecné údaje sú údaje, ktoré nie sú spojené s konkrétnou osobou a slúžia na vyhodnocovanie s cieľom správne modifikovať naše web stránky podľa potrieb používateľov. Do tejto oblasti patria hlavne informácie o návštevnosti jednotlivých lokalít, typoch prehliadačov, jedinečnej URL a IP adresy. Tieto údaje sú zhromažďované a vyhodnocované pomocou analytických nástrojov.

Spoločnosť TOPICO na základe zhromažďovaných údajov pomáha používateľom uskutočňovať objednávky alebo iné online transakcie, nadväzuje komunikáciu s používateľmi, robí aktívny mailing, aktualizuje svoje reklamné nástroje na web lokalitách a ponúka rad služieb, čím vytvára lepšie prostredie pre vzájomnú komunikáciu. Informácie, ktoré sú dostupné našej spoločnosti z oblasti platobných a transakčných informácií, sa používajú výhradne na dané účely.

Osobné i všeobecné údaje naša spoločnosť nikomu nepredáva, nenajíma, neprenajíma, nezdieľa ani inak komerčne nevyužíva. Tieto údaje nám pomáhajú zlepšiť činnosť našej firmy a hlavne našej web stránky. V prípade, kedy zdieľanie údajov s treťou stranou vyžaduje súdna žaloba, predvolanie na súd, alebo iné miestne právne predpisy si vyžiadame Váš písomný súhlas.

V prípade zmeny majetkových pomerov spoločnosti alebo iných aktivít, ktoré by ovplyvnili smerovanie spoločnosti, budeme informovať všetkých používateľov o príslušných krokoch. Nakladanie s osobnými a všeobecnými údajmi sa po týchto zmenách môže zmeniť, ale nesmú sa radikálne zmeniť tieto Pravidlá.

Používateľom ponúkame celý rad informácií k nami dodávaným produktom a službám, pričom im umožňujeme sa prihlásiť do určitých marketingových aktivít, ktoré rozširujú naše web aktivity. Informácie získané z týchto aktivít podliehajú tiež týmto Pravidlám.

Spoločnosť TOPICO sa zaväzuje chrániť poskytnuté údaje a vynaložiť maximálne úsilie na ich ochranu a neoprávnené použitie.

V prípade zmien týchto Pravidiel budú tieto aktualizované na stránkach spoločnosti TOPICO.

Ak máte k uvedeným Pravidlám alebo k tejto problematike akékoľvek námety, pripomienky, či otázky, tak, prosíme, pošlite ich na mailovú adresu spoločnosti.

 

TOPICO s.r.o.

Zvolenská cesta 14
974 05 Banská Bystrica

Otváracie hodiny

Pondelok - Štvrtok: 07:30 - 16:00
Piatok: 07:30 - 14:00
prestávka: 11:00 - 11:30

Tešíme sa na Vašu návštevu